• Arja Ryynänen

YK:n Lapsen oikeuksien päivä - kannanotto


Kannanotto 20.11.2017


Tänään vietämme kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. YK:n yleiskokous hyväksyi lapsen oikeuksien sopimuksen 20.11.1989 ja se on keskeisin lapsen oikeuksia koskeva ihmisoikeussopimus. Sopimus tuli voimaan Suomessa 1991.


Sopimus velvoittaa viranomaisia noudattamaan ja täytäntöönpanemaan sopimusta aktiivisesti. Maailmanlaajuisesti lapsen oikeuksien sopimus on ollut merkkipaalu lapsen oikeuksien kannalta. Se on muun muassa vahvistanut lapsen asemaa aktiivisena toimijana ja oikeuksien haltijana.


Sopimuksen voimaantulon jälkeen lasten oikeudet ovat Suomessa monelta osin vahvistuneet ja lasten asema parantunut. Suuri enemmistö suomalaistalapsista ja nuorista voi hyvin. Tämä käy ilmi esimerkiksi lapsiasiavaltuutetun vuosikirjasta, jossa selvitettiin lasten hyvinvointia kansallisten indikaattoreiden valossa. Lapset ovat monin osin tyytyväisiä elämäänsä: heillä on ystäviä, mieluisia harrastuksia ja he kokevat saavansa tukea vanhemmiltaan tärkeillä elämän osa-alueilla kuten koulunkäynnissään.


Myös koulujen osallistumiskulttuuri ja ilmapiiri on parantunut. Suomen lapsikuolleisuusluvut ovat maailman alhaisimpia, tupakkaa ja alkoholia käyttävien nuorten määrä on laskenut. Lasten kasvuympäristö on aiempaa turvallisempi ja aikuisten asenteet kuritusväkivaltaa kohtaan ovat muuttuneet selkeästi kielteisemmiksi.


Silti riittää tehtävää, lasten oikeudet eivät toteudu yhtäläisesti ja lasten hyvinvointi on aiempaa jakautuneempaa. Kun lapsella on hätä, se ei voi odottaa. Perhepalvelut ovat pirstaloituneita ja kuntien lastensuojelun henkilöstövaikeudet haittaavat lastensuojelulain noudattamista.


Kaikilla yhteiskunnallisilla päätöksillä on vaikutusta lapsiin, oli kyse sitten esimerkiksi varhaiskasvatukseen, opetukseen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä ympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä päätöksistä tai työelämään liittyvistä ratkaisuista. Lapsia koskevia asioita ei tule mieltää kapea-alaisesti, vaan ymmärtää kokonaisuus, josta lapsen hyvä elämä koostuu.


Lapsi - ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE onhallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on toteuttaa muutos palvelujen hajanaisuudesta kokonaisvaltaiseen uudistukseen. Ohjelman tavoitteena on turvatalasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja omien voimavarojen vahvistuminen.Lähtökohtana on lapsen etu ja perheiden monimuotoisuus.


Lasten ja lapsiperheiden näkökulmasta keskeinen ehkäisevän työn muoto on toimivat peruspalvelut. Lapsi - ja perhepalveluiden muutosohjelma esittää myös, että lapsi - ja perhevaikutusten arviointi otetaan käyttöön viranomaispäätöksissä. Päätöksiä tulee tehdä lapsen etu huomioiden.


Kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä, haluan muistuttaa, että lapsen oikeuksien sopimuksessa tunnustetut oikeudet kuuluvat yhdenvertaisesti kaikille lapsille. Vastuu lasten suojelusta kuuluu myös jokaiselle suomalaiselle, jokainen voi välittää. Satavuotisessa Suomessa on yhteinen asia, millaisessa maassa lapsemme kasvavat.


Arja Ryynänen

Sosiaalityöntekijä YTM

Espoo

0 katselukertaa

© 2018 by Arja Ryynänen