• Arja Ryynänen

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.01.2019

§ 13

Valtuustoaloite Lapsivaikutusten arviointi Espoon kaupungin päätöksentekoon (Kh/Kv)


Valmistelijat / lisätiedot:

Raija Vanhatalo, puh.  046 877 2774

Annika Latva-Äijö, puh.  046 877 3538

etunimi.sukunimi@espoo.fi


Päätösehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Arja Ryynäsen ja 34 mun valtuutetun 16.10.2018 jättämään valtuustoaloitteeseen lapsivaikutusten arviointi Espoon kaupungin päätöksentekoon sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.


Käsittely Ryynänen Mustakallion kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

”Pyydän, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja pyydetään lausunto vammaisneuvostolta ja Monikulttuurisuusasiainneuvottelukunnalta.”


Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, Puheenjohtaja totesi, että seuraavien keskustelujen tulee koskea palautusta.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko palautus ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen sen.


Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia palautettiin valmisteluun.


Oheismateriaali

-


Valtuustoaloite


Selostus

Arja Ryynänen ja 34 muuta valtuutettua ovat jättäneet 16.10.2018 valtuustoaloitteen lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisesta Espoon kaupungin päätöksenteossa. Aloitteessa tuodaan esille mm. se, että päätösten vaikutukset tulee huomioida lapsiin ja perheisiin ja että lapsivaikutusten arviointi on hallituksen kärkihanke ja sitä kehitetään osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Aloite on kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

Asiaa on käsitelty 12.12.2018 Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmässä.


Sivistystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi toteavat lausuntonaan seuraavaa:

Lapsivaikutusten arviointi on osa vaikutusten ennakkoarviointia ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia.[1]


Espoon kaupungin sivistystoimella sekä sosiaali- ja terveystoimella on käytössä päätösten vaikutusten ennakkoarviointimalli. Lapsivaikutusten arviointi on osa Espoossa käytössä olevaa päätösten vaikutusten ennakkoarviointimallia. Mallia on kehitetty yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa ja THL ja Kuntaliitto ovat esitelleet mallia koulutustilaisuuksissaan eri puolilla Suomea. Mallin vahvuutena on se, että se mahdollistaa eri näkökulmien huomioon ottamisen ja painottamisen kyseessä olevan tilanteen mukaan.


Vaikutusten ennakkoarviointimallin ohjeen mukaan ennakkoarviointi tulee tehdä mm. jos asialla on merkittäviä vaikutuksia lapsiin. Tällöin arvioinnin tekijä on ohjeistettu hankkimaan tietoa vaikutuksista konsultoimalla asian parissa työskenteleviä tahoja, kokoamalla mahdolliset ohjaavat lait, asetukset sekä ohjelmat sekä osallistamalla kuntalaisia arvioinnissa aina, kun se on mahdollista. Tämän jälkeen arvioinnin tekijä kuvaa erilaiset vaihtoehdot sekä arvioinnit niiden vaikutuksista. Tarkastelu muodostuu kolmesta näkökulmasta, joiden mukaan valtuustokauden tavoitteet on esitetty Espoo tarinassa: asukkaat ja palvelut, resurssit ja johtaminen sekä elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys. Lapsivaikutukset ovat osa asukkaisiin liittyvää vaikutusnäkökulmaa. Ohjetta ja mallia voi kuitenkin kehittää vielä paremmin lapsivaikutukset huomioivaksi.


Lisäksi esittelijä toteaa:

On tarkoituksenmukaisinta ja selkeintä, että Espoo käyttää edelleen olemassa olevaa ennakkoarviointimallia ja huomioi vaikutukset lapsiin osana sitä. Nykyisin käytettävää mallia ja sen ohjeistusta päivitetään lapsivaikutukset vielä paremmin huomioiviksi esimerkiksi vahvistamalla lasten osallisuutta arviointien tekemisessä ja asioiden tarkastelua lasten edun kautta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä tukee lisäksi tietoisuuden nostamista vaikutusten ennakkoarvioinnista ja siihen liittyvän osaamisen vahvistumista.


Tiedoksi


http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019462099-13

3 katselukertaa

© 2018 by Arja Ryynänen