• Arja Ryynänen

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.04.2018


§ 49

Valtuustoaloite lastensuojelun työntekijöiden tilanteesta (Kh/Kv)


Valmistelijat / lisätiedot:

Kati Villgren, puh.  043 827 3363

Emmi Kankaanmäki, puh.  043 827 3282

Jaana Leppäkorpi, puh.  050 376 4130Päätösehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto merkitsee selostusosan liitteineen tiedoksi vastauksena varavaltuutettu Arja Ryynäsen ja 42 muun valtuutetun 21.11.2017 jättämään valtuustoaloitteeseen koskien lastensuojelun työntekijöiden tilannetta sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.


Käsittely Ryynänen teki Lappalaisen kannattamana seuraavan lisäysesityksen. ”Lautakunta toteaa kantanaan, että lastensuojelun tilaa seurataan ja selvitys otetaan huomioon budjettineuvotteluissa.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko lisäysesitys hyväksyä yksimielisesti. Koska esitystä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi esityksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. 


Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto merkitsee selostusosan liitteineen tiedoksi vastauksena varavaltuutettu Arja Ryynäsen ja 42 muun valtuutetun 21.11.2017 jättämään valtuustoaloitteeseen koskien lastensuojelun työntekijöiden tilannetta sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lautakunta toteaa kantanaan, että lastensuojelun tilaa seurataan ja selvitys otetaan huomioon budjettineuvotteluissa.  


Liite

Liite 1. Espoon kaupungin lastensuojelun henkilöstön kehitysehdotuksia lastensuojelun tilan parantamiseksi


Liite 2 Selvitys lastensuojelun työntekijätilanteesta, lastensuojelun tarpeesta, työskentelyoloista, johtamisesta, kehittämistyöstä.pdf


Oheismateriaali

-


Valtuustoaloite 21.11.2017


Selostus

Espoon kaupungin varavaltuutettu Arja Ryynänen teki yhdessä muiden valtuutettujen kanssa 21.11.2017 valtuustoaloitteen liittyen Espoon lastensuojelun työntekijöiden tilanteeseen. Aloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää työntekijöiden näkemyksiä lastensuojelun työolosuhteista, johtamisesta ja resursseista sekä laatii selvityksen perusteella suunnitelman lastensuojelun tilan kohentamiseksi.  Suunnitelman tulee vastata lapsiperheiden muutosohjelma Lapen tavoitteisiin siten, että lastensuojelu yhteistyössä peruspalvelujen kanssa pystyy vastaamaan jatkossa paremmin lasten, nuorten ja aikuisten tarpeisiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli vastauksen lautakunnan kokouksessa 22.3.2018. Asia palautettiin valmisteluun niin, että vastaukseen lisätään ratkaisuehdotuksia, joita työntekijöillä ja johdolla on lastensuojelun tilan parantamiseksi.


Alkuperäisessä valtuustoaloitteessa työntekijöiden näkemyksen selvittämiseksi tehdyn kyselyn ja lastensuojelun tilan kohentamissuunnitelman taustaksi koottiin tietoja Espoon lastensuojelun nykytilasta. Lastensuojelua johdetaan espoolaiseen tapaan Espoo -tarinasta johdetuilla toimialan, tulosyksikön ja palvelualueen tavoitteilla, jotka on kerätty ns. lapsiperheiden sosiaalipalvelujen timanttiin. Espoon lapsiperheiden sosiaalipalvelujen kehittämisen painopisteet ovat valtakunnallisen linjan mukaisia.  Lastensuojelun avohuollon kannalta keskeisimmät kehittämistehtävät tällä hetkellä ovat monialaisen ensiarviointimallin edelleen kehittäminen sekä systeemisen lastensuoje-lumallin kehittäminen ja jalkauttaminen. Monialaista ensiarviointimallia kehitetään yhteistyössä perhesosiaalityön, lastensuojelun ja perhe-neuvolan kanssa. Tavoitteena on, että asiakas saa mahdollisimman nopeasti tarvitsemansa tuen ja lastensuojeluun ohjautuu vain lasten-suojelua tarvitsevat asiakkaat. Työntekijät pyritään ottamaan jatkossa aiempaa enemmän mukaan työn kehittämiseen. Tätä tavoitellaan kouluttamalla esimiesten ja johdon dialogista osaamista sekä kehittämällä työtä Lean-viitekehyksen mukaisesti.


Työntekijöiden näkemys lastensuojelun työolosuhteista, johtamisesta ja resursseista selvitettiin kyselyllä, joka toimitettiin sekä työsuhteessa oleville että työsuhteensa viimeisen kahden vuoden aikana päättäneille lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja johtaville sosiaalityöntekijöille. Kysely toteutettiin tammikuussa 2018. Kyselyyn vastanneista suurin osa koki esimiestyön hyväksi. Esimiesten koettiin olevan ammattitaitoisia sekä tukevan ja kannustavan työntekijöitä. Sen sijaan tapaa johtaa organisaatiota kritisoitiin, mm. työsuoritteiden seurannan vuoksi.


Työvälineiden, kuten älypuhelinten ja kannettavien tietokoneiden koettiin mahdollistavan työnteon hyvin. Sen sijaan sisäilmaongelmat vaikuttivat merkittävästi työntekijöiden kokemuksiin työstä ja työympäristöstä. Myös työ- ja asiakasmäärä koettiin liian suureksi ja työajan riittävän työtehtävien hoitoon huonosti.


Valtuustoaloitteen palauduttua lisäselvittelyyn, henkilöstön kehittämisehdotuksia kartoitettiin lähettämällä heille sähköpostitse uusi kysely. Kyselyssä kysyttiin henkilöstön kehittämisehdotuksia Espoon lastensuojelun tilan parantamiseksi. Henkilöstön kehitysehdotukset keskittyivät suuressa määrin resurssien lisäämiseen ja palkkauksen parantamiseen. Näillä voitaisiin vastausten mukaan vaikuttaa työntekijöiden pysyvyyteen ja rekrytoinnin helpottumiseen. Yhteistyö lastensuojelun sisällä ja muiden toimijoiden kanssa koettiin tärkeänä ja sitä toivottiin kehitettävän. Myös yhtenä keskeisenä kehittämisehdotuksena nostettiin esiin muiden palvelujen resurssien parantaminen. Käytössä olevaa ensiarviointimallin järjestämistapaa kritisoitiin, mutta siihen liittyvät kehittämisehdotukset poikkesivat toisistaan; toisaalta ensiarviointi toivottiin erotettavan omaksi yksikökseen, toisaalta toivottiin palattavan lastensuojelun päivystysmalliin (Team Ahma). Yhtenä keskeisenä teemana vastauksissa nousi esiin henkilöstön kuuleminen kehittämistyössä sekä koulutuksen lisääminen. Lisäksi käytössä olevia käyttöjärjestelmiä toivottiin parannettavan ja asiakkaille suunnattuja sähköisiä palveluja lisättävän. (tarkemmin liite 1)


Henkilöstön kehittämisajatukset ovat pääosin samansuuntaisia kuin johdonkin; 1) Riittävät ja oikein kohdennetut resurssit, joilla palveluita voidaan tarjota perheille oikea-aikaisesti silloin, kun he apua tarvitsevat 2) Henkilöstön hyvinvointi ja laadukas johtaminen 3) Turvalliset ja toimivat työskentelyolosuhteet. Kaikki kaupungin sisäinen, seutukunnallinen ja valtakunnallinen kehittämistyö tähtää näihin asioihin. (tarkemmin liite 2). Erityistä huomiota tulee jatkossa kiinnittää myös sisäiseen viestintään. Tätä pyritään parantamaan jo aiemmin mainitulla dialogisella koulutuksella.


Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.3.2018 § 37

Päätösehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto merkitsee selostusosan liitteineen tiedoksi vastauksena valtuutettu Arja Ryynäsen ja 42 muun valtuutetun 21.11.2017 jättämään valtuustoaloitteeseen koskien lastensuojelun työntekijöiden tilannetta sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.


Käsittely Ryynänen Järvenpään, Lehtosen ja Värmälän kannattamana ehdotti, että asia palautetaan.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen sen.


Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia palautettiin valmisteluun niin, että vastaukseen lisätään ratkaisuehdotuksia, joita työntekijöillä ja johdolla on lastensuojelun tilan parantamiseksi.

Tiedoksi


http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018434064-7

2 katselukertaa

© 2018 by Arja Ryynänen