• Arja Ryynänen

Perheiden hyvinvointia ei pidä uhrata työllisyysasteen alttarille. Suomenmaa 5.2.17.


LAP­SI­PER­HE­JÄR­JES­TÖS­SÄ so­si­aa­li­työn­te­ki­jä­nä toi­mi­va kes­kus­tan es­poo­lai­nen kun­nan­val­tuu­tet­tu Ar­ja Ryy­nä­nen on Au­lan kans­sa sa­moil­la lin­joil­la.

Tär­ke­ää on per­hei­den va­paus mää­ri­tel­lä it­se, mi­ten lap­sen hoi­don jär­jes­tä­vät.

– On hyvä, et­tä isiä kan­nus­te­taan osal­lis­tu­maan lap­sen hoi­toon. Las­ta ei kui­ten­kaan kan­nat­te­le yh­teis­kun­nan pa­kot­ta­ma kiin­ti­ö­van­hem­muus, vaan myön­tei­nen vuo­ro­vai­ku­tus van­hem­man kans­sa.

Ryy­nä­nen huo­maut­taa, et­tä per­hei­tä on hy­vin eri­lai­sia ja elä­män­ti­lan­teet ovat hy­vin eri­lai­sia. Esi­mer­kik­si yh­den van­hem­man per­heet saat­ta­vat jää­dä uu­dis­tuk­ses­sa hei­kom­paan ase­maan.

– Sen si­jaan uu­dis­tuk­ses­sa ovat hy­vää eh­do­tuk­set mui­den lap­sel­le tär­kei­den ai­kuis­ten, ku­ten iso­van­hem­pien, osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sien li­sää­mi­ses­tä.


Lainaus artikkelista:

https://www.suomenmaa.fi/neo/NeoProxy.dll?app=NeoDirect&com=6/3/336540/5b302b1ccb


2 katselukertaa

© 2018 by Arja Ryynänen