• Arja Ryynänen

Lastensuojelu on suuressa kriisissä


PER­HE- JA PE­RUS­PAL­VE­LU­MI­NIS­TE­RI An­ni­ka Saa­rik­ko (kesk.) tart­tui huo­leen ja pyy­si tam­mi­kuus­sa yli­so­si­aa­li­neu­vos Au­lik­ki Ka­na­no­jal­ta sel­vi­tys­tä las­ten­suo­je­lun hen­ki­lös­tön kuor­mi­tuk­ses­ta ja rat­kai­suis­ta ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si.

Ka­na­no­jan ra­por­tis­sa ko­ros­te­taan, et­tä var­hai­nen tuki on nos­tet­ta­va en­si­si­jai­sek­si las­ten­suo­je­lu­työn re­surs­seis­ta pää­tet­tä­es­sä. Tämä ta­pah­tuu sel­vi­tyk­sen mu­kaan en­nen muu­ta li­sää­mäl­lä tun­tu­vas­ti per­he­työ­tä ja ko­ti­pal­ve­lua.

Se ei si­nän­sä ole mi­kään uu­si idea. Yh­tä kau­an kuin on pu­hut­tu krii­sis­tä, on ho­et­tu myös en­nal­ta­eh­käi­syä, var­hais­ta puut­tu­mis­ta ja käy­tän­nön apua.

Lap­si­per­hei­den ko­ti­pal­ve­lu, joka ai­em­min kuu­lui ma­ta­lan kyn­nyk­sen tu­ki­muo­to­na kai­kil­le, ro­mu­tet­tiin 90-lu­vun la­man pyör­teis­sä. Jä­tet­tiin pe­rus­työ lap­si­per­heis­sä ja siir­ryt­tiin sam­mut­ta­maan tu­li­pa­lo­ja huos­taa­not­to­jen muo­dos­sa.


KES­KUS­TAN es­poo­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, so­si­aa­li­työn­te­ki­jä Ar­ja Ryy­nä­nen huo­maut­taa, et­tä 90-lu­vun alus­sa 8,5 pro­sent­tia lap­si­per­heis­tä sai ko­ti­pal­ve­lua, kun vuon­na 2009 sitä sai enää 1,5 pro­sent­tia per­heis­tä, ja he­kin vain las­ten­hoi­toon, ei ko­ti­töi­hin.

Vuo­si­kau­sia vih­re­äa­sui­sia ko­din­hoi­ta­jia on eh­dit­ty it­keä ta­kai­sin. So­si­aa­li­huol­to­lain muu­tok­sel­la vuon­na 2015 otet­tiin as­kel tä­hän suun­taan, kun la­kiin tuli eril­li­nen kir­jaus lap­si­per­hei­den oi­keu­des­ta ko­ti­pal­ve­luun ja per­he­työ­hön. Nyt pys­ty­tään so­si­aa­li­huol­to­lain ra­jois­sa tu­ke­maan per­hei­tä, jot­ka ai­kai­sem­min kir­jau­tui­vat las­ten­suo­je­lun asi­ak­kaik­si.

Seu­raa­va­na vuon­na ko­din ul­ko­puo­lel­le si­joi­tet­tu­ja lap­sia oli heti pari pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuot­ta ai­em­min ja las­ten­suo­je­lun avo­huol­lon asi­ak­kai­den mää­rä pie­ne­ni yli 16 000:lla. To­sin kun­ta­koh­tai­set erot ovat suu­ria.

– Esi­mer­kik­si Ek­so­te-alu­eel­la pys­tyt­tiin vai­kut­ta­vas­ti ko­tiin an­net­ta­val­la tu­el­la eh­käi­se­mään ko­din ul­ko­puo­li­sia si­joi­tuk­sia, Ryy­nä­nen sa­noo.


YK­SI LAS­TEN­SUO­JE­LUA kuor­mit­ta­va te­ki­jä on mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den puu­te.

Kun­ta­lii­ton las­ten­suo­je­lu­ky­se­lyn pe­rus­teel­la las­ten ja nuor­ten tar­vit­se­mien mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den saa­ta­vuus on huo­non­tu­nut sel­väs­ti vii­des­sä vuo­des­sa. Pal­ve­lu jär­jes­tyi koh­tuul­li­ses­ti 37 pro­sen­til­la vas­tan­neis­ta, 13 pro­sen­til­la ne jäi­vät ko­ko­naan saa­mat­ta ja 49 pro­sent­tia kat­soi, et­tä pal­ve­lua saa­mi­nen on vai­ke­aa ja vie ai­kaa.

Ky­se­ly pal­jas­ti myös, et­tä mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den saa­mat­ta jää­mi­nen joh­taa hy­vin usein lap­sen si­joit­ta­mi­seen ko­din ul­ko­puo­lel­le. Vä­es­töön suh­teu­tet­tu­na näin vas­tan­nei­den osuus oli 49 pro­sent­tia.

Ar­ja Ryy­nä­nen on näh­nyt tä­män to­del­li­suu­den lä­hel­tä.

– Apua ei ker­ta kaik­ki­aan tipu tai huo­no­kun­toi­sia nuo­ria kir­joi­te­taan ulos sai­raa­las­ta ja jä­te­tään hei­dät huo­les­tu­nei­den van­hem­pien vas­tuul­le. Moni jou­tuu te­ke­mään las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen omas­ta lap­ses­taan, jot­ta sai­si tu­kea.

Lää­kä­rit saat­ta­vat eh­dot­taa lap­sen si­joit­ta­mis­ta ko­din ul­ko­puo­lel­le, kos­ka ei ole tar­jo­ta riit­tä­vää sai­raan­hoi­toa.

– Re­surs­sien puu­te ei voi ol­la syy lap­sen erot­ta­mi­seen per­hees­tä. Se rik­koo va­ka­vas­ti lap­sen oi­keuk­sia, Ryy­nä­nen ko­ros­taa.


RYY­NÄ­NEN ja Au­la nä­ke­vät iso­ja on­gel­mia myös las­ten­suo­je­lun joh­ta­mi­ses­sa. Kes­kus­te­lu joh­don ja työn­te­ki­jöi­den vä­lil­lä ei toi­mi riit­tä­väs­ti. Työn­te­ki­jät uu­pu­vat, kun jou­tu­vat toi­mi­maan ku­mi­lei­ma­si­mi­na pää­tök­sis­sä, jot­ka ei­vät hei­dän mie­les­tään ole asi­ak­kaan edun mu­kai­sia.

– Asi­ak­kaan ja ruo­hon­juu­ri­ta­son te­ki­jöi­den ää­nen pi­täi­si kuu­lua vah­vem­min vir­ka­mies­pää­tök­sis­sä, Ryy­nä­nen vaa­tii.

Kor­jat­ta­vaa oli­si myös palk­kauk­ses­sa, joka ei ole oi­ke­as­sa suh­tees­sa työ­o­lo­suh­tei­siin ja työn vaa­ti­vuu­teen näh­den.


LAP­SI- JA PER­HE­PAL­VE­LUI­DEN muu­to­soh­jel­man ta­voi­te pal­ve­lui­den pai­no­pis­teen siir­tä­mi­sek­si kor­jaa­vis­ta en­nal­ta­eh­käi­se­viin toi­men­pi­tei­siin on Au­lan mu­kaan otet­tu maa­kun­nis­sa in­nos­tu­nees­ti vas­taan. Yh­teis­työ var­hais­kas­va­tuk­sen, kou­lun, neu­vo­lan, so­si­aa­li­työn, seu­ra­kun­nan ja jär­jes­tö­jen vä­lil­lä on ko­et­tu mie­lek­kääk­si.

Sa­ta­kun­nas­sa hank­keen muu­to­sa­gent­ti­na toi­mi­va Mir­ja An­ti­lan mu­kaan kun­nis­sa on oi­kein odo­tet­tu tätä muu­tos­ta.

– Tah­toa ja ym­mär­rys­tä re­for­mia koh­taan ei puu­tu. Myös si­vis­tys­toi­mi on hy­vin mu­ka­na. Huo­le­na on, saa­ko oh­jel­ma jat­kua, hän sa­noo.

Kun­ta­koh­tai­set erot ovat las­ten­suo­je­lus­sa suu­ret. Ti­las­to­ja tar­kas­tel­les­sa ha­vait­see, et­tä kun­nis­sa, jois­sa teh­dään pal­jon huos­taa­not­to­ja, avo­huol­lon tu­ki­toi­mia on vä­hän ja toi­sin päin. Nii­tä­kin kun­tia on, jois­sa ei ole pa­nos­tet­tu kum­paan­kaan.

Ryy­nä­nen nä­kee sote-uu­dis­tuk­sen mah­dol­li­suu­te­na yh­te­näis­tää toi­min­ta­ta­po­ja ja taa­ta per­heil­le oi­kea-ai­kais­ta tu­kea.

Au­la on sa­moil­la lin­joil­la. Kai­kis­sa kun­nis­sa ei ole hä­nen mu­kaan­sa riit­tä­väs­ti osaa­mis­ta ei­kä edes tah­toa hoi­taa asi­oi­ta hy­vin.

– Maa­kun­tau­u­dis­tus an­taa päät­tä­jil­le ti­lai­suu­den hoi­taa asi­at kun­toon.


– Lap­set ovat in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen, mei­dän eläk­keen­mak­sa­ji­am­me ja van­huu­den­hoi­ta­ji­am­me. Heis­tä kan­nat­taa pi­tää hy­vää huol­ta ihan kaik­kien edun ta­kia, Ryy­nä­nen päät­tää.


https://www.suomenmaa.fi/uutiset/lastensuojelu-on-suuressa-kriisissa--34valilla-erehtyy-luulemaan-etta-jo-nahnyt-kaiken-ja-sitten-tulee-taas-jotain-entista-musertavampaa34-6.3.390254.4a9d5af26b

5 katselukertaa

© 2018 by Arja Ryynänen